دانلود رایگان


دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره خلاصه كتاب عكاسي هنر ميان مايه - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره خلاصه کتاب عکاسی هنر میان مایه

دانلود رایگان دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره خلاصه كتاب عكاسي هنر ميان مايه خلاصه كتاب عكاسي هنر ميان مايه
67اسلاید
درس : جامعه شناسي هنر
qپژوهش بورديو درباره عكاسي بخشي از نظريه او درباره سرمايه فرهنگي است كه همراه سرمايه نمادين ، سرمايه اقتصادي و سرمايه اجتماعي ، پايگاه اجتماعي را مي سازند .qاز نظر او مهمترين عامل در حفظ و تداوم پايگاه اجتماعي فرد ، انتقال سرمايه فرهنگي است .كه عمدتا با ابزار آموزش و پرورش و آموزش عالي به دست مي آيد كه البته طبقات حاكم نيز با اين ابزار به بازتوليد و تثبيت موقعيت خود در جامعه مي پردازند.qنظريه لايه بندي اجتماعي بورديو در ادامه نظريه ي وبر است .qاز نظر بورديو افرادامروزه وجه تمايز خود را نه در عوامل اقتصادي و شغلي بلكه بر پايه سليقه هاي فرهنگي ، مصرف و گذران اوقات فراغت مي بينند qهرچندروند همانندي سبكهاي زندگي به چشم مي خورد امادر نظريه بورديو ، تفاوتها وجود دارندو سرمايه فرهنگي ابزاري است نزد طبقات بالاي جامعه براي حفظ نابرابريهاي اقتصادي ، سياسي و اجنماعي.qهنر ميان مايه كه از هنر نخبگان جداست و متعلق به طبقه متوسط است كه مابيت نخبگان و عوام قرار مي گيرند .qنخستين نقد فرهنگ انبوه به مكتب فرانكفورت تعلق داشت كه معتقد بودند فرهنگ انبوه منحط است و برتري با هنرهاي زيبا و فرهنگ عالي است .در نظريه بورديو ترجيحهاي فرهنگي بسته به پس زمينه ي طبقاتي است qآيا عكاسي ماده خام جامعه شناسي مي تواند باشد؟وبر بر آن است كه ارزش و اهميت يك موضوع به منافع محقق بستگي دارد .qبورديو عنوان مي كند كه پيشرفتهاي چشمگير در علوم اجتماعي در سايه روش شناسي تلقي واقعيتهاي اجتماعي به مثابه ي شرايط حاكم به دست آمده اند .qاو به شهود گرايي انتقاد مي كند و مي گويد كه جامعه شناسي به عنوان يك علم عيني تعريف مي شود و دليلش هم وجود روابط بيروني است كه ضروري و مستقل از خواستهاي فردي و شايد ناخود آگاهند( يعني با يك تامل ساده قابل درك نيستند) .qآيا عكاسي ماده خام جامعه شناسي مي تواند باشد؟وبر بر آن است كه ارزش و اهميت يك موضوع به منافع محقق بستگي دارد .qبورديو عنوان مي كند كه پيشرفتهاي چشمگير در علوم اجتماعي در سايه روش شناسي تلقي واقعيتهاي اجتماعي به مثابه ي شرايط حاكم به دست آمده اند .qاو به شهود گرايي انتقاد مي كند و مي گويد كه جامعه شناسي به عنوان يك علم عيني تعريف مي شود و دليلش هم وجود روابط بيروني است كه ضروري و مستقل از خواستهاي فردي و شايد ناخود آگاهند( يعني با يك تامل ساده قابل درك نيستند) .qآيا عكاسي ماده خام جامعه شناسي مي تواند باشد؟وبر بر آن است كه ارزش و اهميت يك موضوع به منافع محقق بستگي دارد .qبورديو عنوان مي كند كه پيشرفتهاي چشمگير در علوم اجتماعي در سايه روش شناسي تلقي واقعيتهاي اجتماعي به مثابه ي شرايط حاكم به دست آمده اند .qاو به شهود گرايي انتقاد مي كند و مي گويد كه جامعه شناسي به عنوان يك علم عيني تعريف مي شود و دليلش هم وجود روابط بيروني است كه ضروري و مستقل از خواستهاي فردي و شايد ناخود آگاهند( يعني با يك تامل ساده قابل درك نيستند) .

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره خلاصه کتاب عکاسی هنر میان مایه


پاورپوینت پیرامون خلاصه کتاب عکاسی هنر میان مایه


فایل پاورپوینت خلاصه کت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
تحقیق درباره عوامل تأثير گذارمبلغان بر جوانان