دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت شناسائي مسائل (مشكلات) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت شناسائی مسائل (مشکلات)

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت شناسائي مسائل (مشكلات) اهداف:
انتظار مي رود پس از انجام اين فعاليت شما بتوانيد :
- مسأله را تعريف كنيد.
- تفاوت بين روش فعال و غيرفعال را در شناسايي مسائل توضيح دهيد.
- انواع روش هاي غيرفعال را نام ببريد
- روش نيازسنجي را توصيف كنيد.
- روش هاي مناسب شناسايي مسأله در سيستم مربوط به كار خود را تعيين كنيد.
مساله:
مسأله يا مشكل پديده اي است غيرعادي ، كه در روند كار سيستم وجود دارد و چون اخلال و بي نظمي ايجاد مي كند سبب افت يا كاهش كمي و كيفي جريان كارها و بازده سيستم مي گردد. به عبارت ديگر مسأله با مشكل عبارت است از شكاف بين وضعيت موجود و آنچه بايد باشد.
روش هاي پيداكردن مساله:
روش هاي غيرفعال :
كنترل و ارزيابي توسط سرپرستان
بازرسي
واقعه بحراني
بروز شكايت و انتقاد
روش هاي فعال
ساده كرده كارها
كنترل آماري
مقايسه آمار ادواري
مقايسه با ساير سازمانها
مقايسه با شاخص ها
نيازسنجي:
مصاحبه افرادي كليدي
مصاحبه گروهي
مصاحبه جمعي
مشاهده مستقيم
مطالعه مورد يا موارد
پايش يا كنترل گلوگاه (نقاط كليدي)
كنترل مالي
بررسي فرآيند زمان انتظار
مرور متون و اطلاعات علمي
شركت دردوره هاي آموزشي وهمايشهاي علمي

پيش آگهي رويدادها:
پيش آگهي قضاوتي
پيش آگهي روند
پيش آگهي علت و معلول
اولويت بندي مسائل:
اهداف:
- انتظار مي رود پس از انجام اين فعاليت بتوانيد.
- معيارهاي تعيين اولويت بندي مسائل را شرح دهيد.
- مسائل سيستم توانبخشي در محل كار خود را اولويت بندي كنيد.
- مي تواند با اولويت ترين مسأله را انتخاب كنيد.
معيارها:
- معيارهاي اولويت مسأله عبارتند از :
ارتباط مستقيم
مناسبت
مقبوليت
اهميت زماني
توانايي
هزينه – فايده
- اولويت بندي را مي توان به دو روش غيرساختاري ، ساختاري انجام داد.
تحليل و بيان مسئله:
اهداف:
انتظار مي رود پس از انجام اين فعاليت بتوانيد :
شبكه عليت را شرح داده و نمونه اي از آن را براي يك مسأله تحقيقی ترسيم كنيد.
نمودار استخوان ماهي را شرح داده و آن را براي يك مسأله تحقيقی ترسيم كنيد.
از نمودار شش كلمه اي براي تحليل يك مسأله تحقيقی استفاده كنيد.
روش تجزيه و تحليل ميدان فشار را با ذكر مثال در سيستم تحقيقی توضيح دهيد.
نمودار زنجيره اي تك علتي را شرح دهيد و آن را در مورد يك مسأله تحقيقی ترسيم كند.
قادر به توانايي مقايسه دو روش علت و معلولي و نمودار شش كلمه اي باشيد.
نكات مهم در بيان مسئله را توضيح دهيد.
ابعاد مسأله و عوامل مسأله ساز در محيط كار خود را با استفاده از يكي از ورشها تحليل و مسأله را بيان كنيد.
تجزيه و تحليل مساله:
روش هاي نموداري شناسايي عوامل ايجاد كننده كه مسأله در بحث گروهي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از:
- شبكه علت
- نمودار استخوان ماهي
- نمودار شش كلمه اي
- نمودار تجزيه و تحليل ميدان فشار
- نمودار زنجيره تك علتي
بيان مساله تحقيق:
در بيان مسئله نكات زير آورده مي شود:
الف – اطلاعات زمينه اي
ب- توصيف دقيق مسأله
- نحوه بروز يا وقوع
- وسعت و شدت
- عوامل دخيل در بروز مسأله
- نحوه برخورد فعلي با مشكل
ج – فوايد پژوهش
- چه نتايجي از حل مشكل انتظار مي رود.
تعيين اهداف، فرضيه و سؤالات پژوهش:
اهداف:
انتظار مي رود پس از انجام اين فعاليت گروه بتوانيد:
- تفاوت اهداف كلي، جزيي و كاربردي را با ذكر مثال شرح دهيد.
- ويژگي هاي اهداف پژوهشي را توضيح دهيد.
- اهداف كلي ، جزيي و كاربردي يك طرح پژوهشي را بنويسيد.
- فرضيه را تعريف كنيد.
- سؤالات مهم را بشناسيد و دلايل استفاده از آنها را بيان كنيد.
- براي طرح پژوهشي خود فرضيه با سؤالات مهم را بنويسيد.
شامل 50 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت شناسائی مسائل (مشکلات)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه شنا در ايران

بادنما

پاورپوینت پخت و پزصحيح

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی ششم (انرژی را بهتر مصرف کنیم)

Wiva V6 mediatek mt6572 firmware

نقش فناوری نانو در صنایع غذایی 31ص

تحقیق درمورد تعزيه

بیماری جاروک لیموترش

تحقیق در مورد نور و فيزيولوژي حركت 34 ص

897 - بررسی کاربردها و مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای درپزشکی