دانلود رایگان


دانلود تحقیق بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت ازین متشکل - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه مقالات دانشجویی

دانلود رایگان دانلود تحقیق بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت ازین متشکل دانلود تحقیق بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت ازین متشکل
دانلود تحقیق بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت از این متشکل

فصل اول : طرح تحقیق
1 . 1 مقدمه
1 . 2 بیان مسئله تحقیق
1 . 3 سوال اصلی تحقیق
1 . 4 اهمیت تحقیق و هدف آن
1 . 5 فرضیه های تحقیق
1 . 6 روش گرد آوری اطلاعات
1 . 7 آزمون فرضیات
1 . 8 تعریف اصطلاحات
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
1 . 2 مقدمه
2 . 2 بخش اول: کلیات
2 . 2 . 1 . اهمیت مالیات
2 . 2 . 2 .نقش مالیات در جامعه
2 . 2 . 3 . مالیات و جایگاه آن در اقتصاد
2 . 2 . 4 . نگاهی بر در آمد های مالیاتی
2 . 2 . 5 . سهم مالیات از بودجه کشور
2 . 2 . 6 . سطح در آمد مالیاتی
2 . 2 . 7 . انتخاب نظام مالیاتی مطلوب
2 . 2 . 8 . وصولی مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه
2 . 2. 9 . نحوه تعیین بودجه مالیاتی استان ها
2 . 3 . بخش دوم : مالیات در ایران و اشخاص حقوقی
2 . 3 . 1 . تاریخچه مالیات در ایران
2 . 3 . 2 .تعریف مالیات، نظام مالیاتی ایران و عملکرد آن
2 . 3 . 3 . اصول وضع مالیات
2 . 3 . 4 . ساختار یک نظام مالیاتی
2 . 3 . 5 . کلیات نظری درباره ویژگی ها و جایگاه مالیات
2 . 3 . 6 . انواع مالیات
2 . 3 . 6 . 1 . انواع مالیات های مستقیم
2 . 3 . 6 . 2 . انواع مالیات های غیر مستقیم
2 . 3 . 7 . مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی
2 . 3 . 8 . در آمد مشمول مالیات
2 . 3 . 9 . اشخاص مشمول مالیات
2 . 4 . بخش سوم : بررسی فرآیند های قانونی و اجرائی مالیات بر اشخاص حقوقی
2 . 4 . 1 . نحوه تشکیل پرونده مالیاتی
2 . 4 . 2 . فعالیت شرکت، تسلیم اظهار نامه، اعلام و پرداخت مالیات
2 . 4 . 3 . نحوه رسیدگی و تشخیص مالیات
2 . 4 . 4 . چگونگی قطعیت مالیات
2 . 4 . 5 . مرحله وصول مالیات
2 . 5 . بخش چهارم : تحقیقات انجام شده در مورد مالیات
فصل سوم : روش تحقیق
3 . 1 . مقدمه
3 . 2 . فرضیه های پژوهش
3 . 3 . جامعه مورد پژوهش
3 . 4 . حجم نمونه
3 . 5 . نمونه گیری
3 . 6 . روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
3 . 7 . روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
3 . 8 . تعداد نمونه
3 . 9 . ابزار و وسایل اندازه گیری
3 . 10 . روش آماری
3 . 11 . توضیحاتی در مورد روش های آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات
4 . 1 . نتایج یافته های پژوهش
4 . 2 . بیان توصیفی داده ها
4 . 3 . تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها
4 . 4 . یافته های مربوط به فرضیه اول
4 . 5 . یافته های مربوط به فرضیه دوم
4 . 6 . یافته های مربوط به فرضیه سوم
4 . 7 . جمع بندی
فصل پنجم : خلاصه مطالب و نتیجه گیری
5 . 1 . بحث و نتیجه گیری
5 . 2 . بحث در نتایج
5 . 3 . نتیجه گیری
5 . 4 . تفسیر نهایی و پیامد ها
5 . 5 . پیشنهادات برای تحقیقاتی آتی
5 . 7 . محدودیت های پژوهش
منابع و مآخذ
فصل اول
طرح تحقیق

مقدمه
یکی از با اهمیت ترین راههای تامین هزینه های دولت، جمع آوری و وصول انواع مالیاتهاست. صاحب نظران اقتصاد و توسعه معتقدند که کسب در آمد های مالیاتی در راستای تامین هزینه های دولت ها، شرایط نا مطلوب اقتصادی آن جامعه را بهبود می بخشد. سهم در آمد های مالیاتی دولتها –به ویژه در کشور های موسوم به جهان سوم –از تولید نا خالص داخلی رقم بسیار نا چیزی است و سهم پرداخت های دولت نسبت به تولید نا خالص داخلی، همواره بیش از سهم مالیاتهاست. (138427، رنگریز، خورشیدی)
با توجه به مقایسه درآمد های مالیاتی و سایر منابع می توان گفت، هر چه سهم مالیاتها در تامین مخارج دولت بیشتر باشد. از آثار نا مطلوب اقتصادی کاسته می شود. در کشور های پیشرفته بر خلاف کشور های در حال توسعه –که مالیات ها نقش نا چیزی دارند –تقریباً تمامی مخارج دولت از طریق در آمد های مالیاتی تامین می شود. (14، 1378، جعفری صمیمی)
با تکامل مناسبات و تحولات اجتماعی در جوامع انسانی لزوم توجه به حدود وظایف و اختیارات دولت ها از اهمیت خاصی بر خوردار است، به نحوی که وظایف دولتها در حال حاضر نسبت به حدود نیم قرن پیش دستخوش تغییرات بسیاری گشته و گسترش فوق العاده ای یافته است. در عین حال، از حدود یک دهه قبل موج جدیدی در جهت کوچک کردن دولت در حال تکوین است. حتی این موضوع برنامه های توسه اقتصادی کشورمان نیز مورد تاکید قرار گرفته است. (85، 1375، پژویان)
به هر حال چه در دولت های رو به گسترش و چه در دولتی که به سمت کوچک شدن می رود قطعاً نیاز به در آمد های مناسب وجود دارد. دولت از طریق در آمدئ
هایی که کسب می کند قادر به تامین هزینه های موجود است و مالیات ها یکی از موارد بسیار حائز اهمیت در درآمد های دولت به حساب می آید. بحث تامین منابع مالیاتی به منظور کسب در آمد های لازم برای دولت از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است.
کسب در آمد های مالیاتی توسط دولت ها محتاج تدوین و تصویب قانون و مقررات لازم است، بدین منظور قوانین و مقررات مختلفی برای کسب این قبیل در آمد ها- چه به صورت مالیات های مستقیم و چه به صورت مالیات های غیر مستقیم - وضع گردیده است.
قانون مالیات های مستقیم جا افتاده ترین و گسترده ترین راه کسب در آمد های مالیاتی است. راه های کسب در آمد های مالیاتی در این قانون، بر حسب ماهیت در آمد ها، پیش بینی شده است. برای مثال، مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی، مالیات بردرآمد مشاغل، مالیات بر در آمد املاک و مستغلات و ... فصول مختلف قانون مالیات های مستقیم است که بر حسب ماهیت در آمد ها ساماندهی شده است. (14، 1386، دوانی)
در این تحقیق سعی می شود با پرداختن به فصل مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی، چگونگی ارتباط مالیات بر در آمد بودجه شده، مالیات بر در آمد تشخیصی و مالیات بر در آمد ابزاری و ارائه راهکاری لازم با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد، توضیحات بیشتر در قسمت های بعدی ارائه شده است.
1 . 2 ) بیان مسئله تحقیق:
مالیات سهم افراد از مخارج عمومی کشور می باشد که به منظور تامین منابع اقتصادی کشور دریافت و به خزانه واریز می شود. هر چند همه مردم یک کشور از مواهب آن بهره مند می شوند و از این رو باید در تامین مخارج آن سهیم گردند، لیکن براساس اصل عدالت مالیاتی که علمای علم مالیه عمومی بر رعایت آن تاکید دارند، این سهم باید متناسب با برخورداری هر یک از آحاد جامعه از خدمات ارائه شده به آنان باشد. (6، 1386، احدیان)
بر این اساس، اقتصادانان در ماحث مربوط به مالیات، عمیقی به عدالت اقتصادی و اجتماعی دارند، زیرا با استقرار یک نظام مالیاتی عادلانه می توان امیدوار بود که راه نیل به این هدف عالی (عدالت اقتصادی و اجتماعی) نیز همواره گردد. توزیع ناعادلانه ثروت در بین افراد جامعه و در نتیجه ایجاد شکاف و فاصله طبقاتی سبب از هم پاشیدگی بنیان های اجتماعی خواهد گردید.
به نظر می رسد هر چه قدر اصل عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت مورد توجه قرار گیرد مشروعیت و قابلیت پذیرش عامه از مالیات بیشتر می شود و فرهنگ پرداخت غنی تر خواهد گردید. افزون بر این، بار مالیات متوازنی به دوش افراد قرار می گیرد و در غیر این صورت مشروعیت پذیرش قوانین و مقررات مالیاتی و پرداخت آن زیر سوال می رود، یعنی بار آن به دوش افراد کم درآمد، سنگینی می کند در حالی که ثروتمندان از سبکب بار ان خرسند خواهند بود. این نیز به نوبه خود موجب تشدید فاصله طبقاتی و در نتیجه کم رنگ شدن عدالت اجتماعی خواهد گردید. از طرف دیگر این موضوع سبب خواهد شد که آحاد جامعه در حد توان خود از پرداخت مالیات گریزان شوند و راههای شیوع مفاسد اجتماعی هموار گردد.از سوی دیگر، در کشور هایی ماانند کشور ما که برای تامین هزینه های دولت، بیشتر به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی تکیه دارند یا به طور کلی، تک محصولی هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات ها در بودجه دولت و انجام اقداماتی به منظور افزایش سهم این نوع درآمدهای در کل درآمدهای دولت، ضرورت دارد: زیرا بیشتر این کشورها، از یک سو، با محدودیت منابع طبیعی، و از سوی دیگر، به دلایل گوناگون، از قبیل ابداع روشهای جدید تولید و دستیابی به جانشین های مناسب، با نوسان تقاضا و قیمت در بازار جهانی رو به رو هستند. از این رو، نمی توانند مدت درازی به درآمدهای حاصل از فروش ثروت جامعه اتکاء نمایند و باید هر چه سریعتر درصدد تغییر در آمدهای خود برایند.
در نتیجه، کشورهایی که بیشتر به درآمد های غیر مالیاتی (فروش منابع طبیعی) اتکاء دارند بهتر است در کنار برنامه ریزی های مناسب برای افزایش توان تولید جامعه، در راه اتکای بیشتر به مالیاتها، که در واقع سهمی است که جامعه بابت انجام وظایف خویش به دولت می پردازند، گام های سنجیده تری بردارند. (136، دوانی)
مفهوم مالیات بر درآمد بر تناسب مالیات مورد مطالبه با درآمد تحصیل شده تاکید دارد. در یک جامعه توسعه یافته انتظار می رود مودیان بدلیل ارتقای فرهنگ مالیاتی از پرداکخت مالیات گریزان نشوند و بنابراین فرهنگ خود اظهاری نهادینه می شود. با این وجود، دغدغه مالیات در ایران جدی است و کشمکش بین حوزه های مالیاتی و مودیان همواره وجود داشته است. در واقع هیات های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی معمولاً پر کارند و حتی دعاوی مالیاتی به مراجع دیگری چون دیوان عالی کشور نیز کشیده می شود.
از طرف دیگر بعضی از مودیان مالیاتی از ابراز درآمد واقعی (و بعضاً مودیان دیگر از ابزار درآمد) خودداری می ورزند و از طرف دیگر حزه های مالیاتی درصد وصول مالیات پیش بینی شده در قالب بودجه و سهمیه های مالیاتی می باشند که در این، مالیات وصول شده در سال قبل یکی از مبانی تشخیص مالیات بر درآمد سال جاری تصور می شود. در این تحقیق با بررسی روابط بین :
الف ) مالیات بر درآمد تشخیصی و سهمیه وصولی؛
ب ) مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد تشخیصی؛
پ ) مقایسه اختلاف بر درآمد تشخیصی با سهمیه وصولی با اختلاف بین مالیات بر درآمد تشخیصی و مالیات ابزاری از طرف دیگر تلاش می شود ابعادی از رفتار مودیان مالیاتی و حوزه های مالیاتی مورد کنکاش قرار گیرد. بدیهی است دامنه این تحقیق به اشخاص حقوقی که معمولاً دفاتر قانونی دارند و به لحاظ ثبت شدن آنها در دفاتر ثبت شرکتها و به لحاظ مالیاتی هر سه ساله برای آنها تشکیل پرونده می شود، پرداخته خواهد شد.

نوع فایل : docxتعداد صفحه : 45

انواع مالیات


بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت ازین متشکل


مالیات


مالیات در ایرا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل فلش تبلت چینی با مشخصه بورد cp-706-mb-v1.1پاورپوینت پیتر آیزنمن.............لطفا عکس و اطلاعات پاورپوینت را خوب مشاهده کنید!

پاورپوینت پیتر آیزنمن.............لطفا عکس و اطلاعات پاورپوینت را خوب مشاهده کنید!

پاورپوینت پیتر آیزنمن.............لطفا عکس و اطلاعات پاورپوینت را خوب مشاهده کنید!