دانلود رایگان


پروژه مقایسه و بررسي رابطه بين هوش عاطفي و سلطه جويي و سلطه پذيري دانش آموزان دختر دبيرستان - دانلود رایگاندانلود رایگان برخی از حوزه های حرفه ای روان شناسی بیش از حوزه های دیگر مورد توجه و اقبال عمومی واقع گردیده اند. از جمله آن ها حوزه ی هوش عاطفی را می توان نام

دانلود رایگان پروژه مقایسه و بررسي رابطه بين هوش عاطفي و سلطه جويي و سلطه پذيري دانش آموزان دختر دبيرستاننوع فایل: word
قابل ویرایش 125 صفحه

چکیده:
اين پژوهش تحت عنوان بررسي رابطه بين هوش عاطفي و سلطه جويي و سلطه پذيري دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر اصفهان با اين فرض کلي که آيا بين هوش عاطفي و سلطه جويي و سلطه پذيري دانش آموزان دختر دبيرستاني رابطه وجود دارد؟ به پژوهش در اين زمينه مي پردازد. در اين پژوهش ما بعد از تعريف هوش عاطفي، سلطه جويي، سلطه پذيري و نوجوان در فصل اول و شرح کامل هر يک در فصل دوم، در فصل سوم اين پژوهش به روش اندازه گيري و نمونه گيري اشاره شده است. جامعه مورد نظر شهر اصفهان بود که نمونه 100 نفري از طريق نمونه گيري خوشه اي انتخاب شد. و بعد از طريق دو پرسشنامه يکي مربوط به هوش عاطفي که از پرسشنامه پتري و فارنهام استفاده شد و ديگري مربوط به سلطه جويي و سلطه پذيري بود که از پرسشنامه آني تونند استفاده شد بر روي گروه نمونه اجرا کرديم. و در فصل چهارم با استفاده از آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون به تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش پرداختيم. در فصل پنجم يعني فصل نتايج پژوهش فرضيه کلي ما در اين پژوهش تأييد شد زيرا ضريب همبستگي بين هوش عاطفي و سلطه جويي و سلطه پذيري به طور کلي در سطح 5/0 P معنادار بوده بنابراين رابطه ي معنادار و منفي بين هوش عاطفي و سلطه جويي و سلطه پذيري وجود دارد.
به عبارت ديگر هر چه هوش عاطفي بالاتر باشد سلطه جويي و سلطه پذيري در نوجوان کمتر و هر چه هوش عاطفي پايين تر باشد سلطه جويي و سلطه پذيري در نوجوان بيشتر مي شود.

مقدمه:
برخي از حوزه هاي حرفه اي روان شناسي بيش از حوزه هاي ديگر مورد توجه و اقبال عمومي واقع گرديده اند. از جمله آن ها حوزه ي هوش عاطفي را مي توان نام برد. در پنج سال گذشته، هوش عاطفي عنوان بسياري از کتاب ها و مجلات پر فروش و مقاله هاي روزنامه هاي مشهور و پرخواننده را به خود اختصاص داده و مورد آن پژوهش هاي علمي گوناگوني صورت پذيرفته است. درباره دلايل اين علاقه و جلب توجه، تبين هاي گوناگوني به عمل آمده است. يکي از آن ها اين است که گفته مي شود هوش عاطفي طرز تفکر غالب – روح حاکم زمان – است. يکي از اساسي ترين مسائل زندگي مدرن امروزي، حل مسائل و مشکلات فني است تا مسائل و مشکلات انساني، و از اين به بعد مجبوريم که مشکلات انساني را بسيار بهتر از مشکلات فني حل نماييم. هوش عاطفي مدعي است که مي تواند حداقل برخي از مشکلات زندگي بشر امروزي را که در اصطلاح تعارض بين آن چه که انسان احساس مي کند و آن چه که به آن فکر مي کند حل وفصل نمايد. دومين تبين اين است که، مفهوم هوش عاطفي در برگيرنده ي اين فرضيه است که بسياري از افراد که از تحصيلات عالي برخوردار نمي باشند، ولي از هوش عاطفي بالايي برخوردار هستند، زندگي شاد و موفقيت آميزي را تجربه مي نمايند. يکي ديگر از دلايلي که هوش عاطفي مورد توجه واقع گرديده، اين است که اين سازه، مفهوم کلاسيک و سنتي هوش عاطفي و روش هاي ارزيابي آن ها را زير سؤال برده و در مورد سودمندي و موفقيت آميز بودن آن ها اشکال هاي جدي مطرح ساخته است. در نهايت بسياري از نويسندگان مقاله هاي روزنامه ها و سرمقاله نويسان راجع به توانايي هاي بالقوه هوش عاطفي و اثرات آن بر زندگي عادي و روزمره ي انسان قلم فرسايي نموده اند که به هر حال اين بحث ها سبب گرديده، اين باور قديمي که ماهيت انسان را تعارض مداوم بين قلب و مغز مي داند، به چالش کشيده شود و در مورد درستي آن شک و ابهام به وجود آيد، علاوه بر آن سبب گرديده تا مردم به اين باور برسند که هوش عاطفي مي تواند سبب افزايش ميزان سلامتي، رفاه و آسايش عمومي، ثروت، موفقيت، عشق و شادي گردد. در مورد اين ادعا ها و بلند پروازي ها، لازم است تا ارزيابي هايي دقيق و علمي صورت بگيرد تا درستي و نادرستي آن ها را مشخص گردد.
(نوري امام زاده اي و نصيري، 1384، ص 7 ) .

فهرست مطالب:
کليات پژوهش
مقدمـه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت مسئله
بيان اهداف پژوهش
هدف کلي
اهداف جزئي
بيان فرضيات پژوهش
فرضيه کلي
فرضيات جزئي
تعاريف نظري واژه ها
هوش عاطفي
سلطه جويي
سلطه پذيري
نوجوان
تعاريف عملياتي واژه ها
هوش عاطفي
سلطه جويي
سلطه پذيري
نوجوان
فصل دوم
ادبيات پژوهش
مقدمـه
پيشينه پژوهش
هـوش
عاطفـه (هيجان )
هـوش عاطفي (هيجاني)
شعور عاطفي و شعور عقلي انسان
مؤلفه هاي هوش عاطفي
سازماندهي گروهي
ارائه راه حل
ارتباط فردي
تجزيه و تحليل اجتماعي
کليدهاي پرورش هوش عاطفي در کودکان و نوجوانان
ارزش سواد عاطفي
کسالت عاطفي
گوشه گيري يا انزواي اجتماعي
افسردگي و اضطراب
مشکلات مربوط به تفکر و توجه
بزهکاري يا پرخاشگري
هوش عاطفي در تعليم و تربيت
ديدگاه کردارشناسي
ديدگاه هنري موري
ديدگاه کارن هورناي
جلب محبت
انقياد و تسليم و تبعيت
کسب قدرت
عزلت نشيني و گوشه گيري
سلطه جويان را مي توان به چند گروه اساسي تقسيم کرد
خصوصيات اساسي سلطه جويان
فريب ( تزوير، ظاهر سازي )
ناآگاهي ( مردگي، بي حوصلگي
کنترل ( آگاه، ناآگاه )
بدگماني ( عدم اعتماد
روش هاي سلطـه جويي نوجوان بر والدين و والدين بر نوجوان
روش هاي معتبر روان درماني به منظور خويشتن سازي در افراد سلطه جو
تأثير محيط
سلطه پذيري واقعي
صفات غير عادي و عجيب
روش هاي درمان
الف : پيشگيري
تاريخچـه مختصري از مطالعات مـربوط به نوجواني
دوران اوليه نوجواني (1113 )
اواخر دوران نوجواني (1719 )
زمينه هاي اصلي رشد در دوره دبيرستان
تصوير کلي
موضوعات
خانوادگي
سازگاري با تغييرات بلوغ
هورمون هاي خشمگين
تحقيقات داخلي وخارجي
تحقيقات داخلي در زمينه ي هوش عاطفي
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمـه
جامعـه
نمونـه
روش نمونه گيـري
ابزار اندازه گيري
الف) پرسشنامه هوش عاطفي
ب) پرسشنامه سلطه جويي و سلطه پذيري
روش جمع آوري اطلاعات
فصل چهارم:
تجزيه و تحليل
يافتههاي پژوهش
مقدمـه
مفروضات ضريب همبستگي پيرسون
راهنماي استفاده از جداول
آمار توصيفي
جدول شماره 1
جدول شماره 2
جدول شماره 3
جدول شماره 4
جدول شماره 5
جدول شماره 6.
جدول شماره 7
جدول شماره 8
جدول شماره 9
جدول شماره 10
جدول شماره 11
جدول شماره 12
جدول شماره 13
جدول شماره 14
جدول شماره 15
جدول شماره 16
فصل پنجم
نتايج پژوهش
مقدمـه
نتايـج پژوهش
محدوديت هاي پژوهش
محدوديت هاي دروني
محدوديت هاي بيروني
پيشنهادات
فهرست منابع

منابع وماخذ:
1احدي، حسن و محسني، نيکچهر. 1380. روانشناسي رشد مفاهيم بنيادي در روانشناسي نوجواني و جواني. تهران. انتشارات رشد. چاپ دوم.
2احمدي، احمد. 1382. روانشناسي نوجوانان و جوانان شامل ويژگي هاي زيستي شغلي و جنسي. تهران. انتشارات مشعل.
3اکبرزاده، نسرين. 1383. هوش هيجاني (ديدگاه سالووي و ديگران). انتشارات فارابي
4اورت، شوستروم. 1385. روانشناسي انسان سلطه جو. ترجمه : قاسم و سرمد قاضي. تهران. انتشارات سپهر. چاپ پنجم.
5پتن، پاتريشيا. 1379. هوش عاطفي : هنر برقراري روابط مؤثر راهي به سوي سعادت و شادکامي. ترجمه : جواد شافعي مقدم و نيره ايجادي. انتشارات پل.
6پورافکاري، نصرت الله. 1373. فرهنگ جامع رواشناسي و روانپزشکي. انتشارات تهران. چاپ سوم.
7تونند، آني. 1380. ادراک خود. ترجمه ناهيد اکرمي و محمد رضا عابدي. دانشگاه تهران.
8حسني، عليرضا. 1380. پايان نامه کارشناسي رشته روانشناسي. بررسي ميزان سلطه پذيري و سلطه جويي در نوجوانان نابينا و ناشنوا پسر اصفهان. دانشگاه اصفهان.
9خراساني، اعظم. 1385. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي. بررسي ارتباط بين هوش عاطفي مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان. دانشگاه آزاد خوراسگان.
10دلاور، علي. 1381. روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي. انتشارات پيام نور
11دلاور، علي. 1383. روش هاي آماري در روانشناسي و علوم تربيتي. انتشارات پيام نور.
12رضايي، صديقه. 1380. پايان نامه کارشناسي رشته روانشناسي. بررسي و مقايسه ميزان سلطه جويي و سلطه پذيري در نوجوانان عادي و بزهکار شهر اصفهان. دانشگاه اصفهان.
13ژوزف، سياروچي و ژوزف، فورگاس و جان ماير و همکاران. 1383. هوش عاطفي براي زندگي روزمره. ترجمه : اصغر نوري امام زاده اي و حبيب الله نصيري. انتشارات نوشته.
14شرفي راد، حيدر. 1381. پايان نامه کارشناسي رشته روانشناسي باليني. بررسي و مقايسه رابطه بين هوش هيجاني و پذيرش اجتماعي نوجوانان در بين دانش آموزان شهر فسا. دانشگاه اصفهان.
15کريمي، يوسف. 1377. روانشناسي اجتماعي. تهران. نشر ارسباران.
16گلمن، دانيل. 1379. هوش عاطفي. ترجمه حميد رضا بلوچ. تهران. انتشارات جيحون. چاپ اول.
17موريس، جي و الياس، استيون. 1387. پرورش هوش هيجاني نوجوانان (فرزند پروري با محبت، خنده و محدوديت ها). ترجمه فيروزه کاووسي. انتشارات رشد.
18موري، ادوارد. 1363. انگيزش و هيجان. ترجمه محمد تقي براهني. انتشارات چهره.
19ميکوچي، جوزف. 1383. نوجوان و خانواده درماني : شکستن چرخه اختلاف و کنترل. ترجمه مهشيد ياسايي. تهران. انتشارات ققنوس.
20وثوق کيا، الهام. 1383. هوش هيجاني (ديدگاه سالووي و ديگران). انتشارات فارابي. چاپ اول.
21هين، استيو. 1386. هوش هيجاني براي همه. ترجمه رويا کوچک انتظار و مژگان موسوي شوشتري. انتشارات سفير اردهال.
22هورناي، کارن. 1361. عصبانيهاي عصر ما. ترجمه ابراهيم خواجه نوري. تهران. انتشارات شرق.

فهرست منابـع اينترنتي :
1 www.tebyan.net.
2 www.sababook.com. خبرگزاري فارس
3 www.aftab.ir. غلامحسين صالحي و شکوفه شيباني و لادن نصيري
4 www.hamdardi.com.روزنامه اطلاعات


پروژه


مقایسه و


بررسی


رابطه


بین


هوش


عاطفی


و


سلطه جویی


و


سلطه پذیری


دانش آموزان


دختر


دبیرستانمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انجام پایان نامه،پروپزال،تحقیق - پایان نامه و تحقیق آماده

سبكهاي فرزند پروري و خلاقيت سلطه جويي ... رابطة بين برونگرايي و ... دانش آموزان دختر و ...

روانشناسی,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

... عزت نفس,دانش آموزان,افراد ... رابطه هوش عاطفي و مهارت ... بررسي رابطه بين عوامل ...

دانلود پایان نامه در رشته روانشناسی علوم تربیتی علوم ...

... دانش آموزان دختر و ... رابطه بلوغ عاطفي و ... بررسي رابطه بين ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

... سلطه گري و سلطه پذيري در ... بررسي رابطه بين هوش ... در بين دانش آموزان دختر و ...

پایان نامه بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای ...

ومتوسطه پيرامون مقایسه رشدشناختي ، عاطفي. ... بررسي رابطه بين هوش ... و دانش اموزان دختر ...

دانلود مقاله ررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين ...

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين هوش ... سلطه‌ي شك و ... و هوش هیجانی دانش آموزان ...

دانلود پایان نامه در رشته روانشناسی علوم تربیتی علوم ...

... دانش آموزان دختر و ... رابطه بلوغ عاطفي و ... بررسي رابطه بين ...

دانلود کتاب های الکترونیک مقاله جزوه منبع علمی و پژوهشی ...

sa20- بررسي رابطه بين مهارت ... مدیریت دانش آموزان مدارس ... رابطه هوش عاطفي و مهارت ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com ...

... سلطه گري و سلطه پذيري در ... بررسي رابطه بين هوش ... در بين دانش آموزان دختر و ...

پایان نامه پروژه مقاله ترجمه کارآفرینی دانلود تحقیق آماده ...

رابطه هوش عاطفي و ... آنها در بين دانشآموزان دختر ... و سلطه پذيري در زنان شاغل و ...

پایان نامه - newdociran.rozblog.com

بررسي رابطه هوش ... و سلطه پذيري در زنان شاغل و ... در بين دانش آموزان دختر و ...

دانلود پایان نامه در رشته روانشناسی علوم تربیتی علوم ...

... دانش آموزان دختر و ... رابطه بلوغ عاطفي و ... بررسي رابطه بين ...

پايان نامه بررسي رابطه رضايت شغلي و روحيه کارکنان مدارس با ...

و رابطه ي آن با انگيزش فردي کارکنان نواحي ۱ و ۲ سازمان آموزش ..... بررسي رابطه 37 . بين مولفه هاي سبک هاي تفکر و رضايت شغلي با تعهد سازماني مديران/ محبوبه سهيلي 38 .

دانلود مقاله ررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين ...

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين هوش ... سلطه‌ي شك و ... و هوش هیجانی دانش آموزان ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

... سلطه گري و سلطه پذيري در ... بررسي رابطه بين هوش ... در بين دانش آموزان دختر و ...

دانلود مقاله ررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين ...

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين هوش ... سلطه‌ي شك و ... و هوش هیجانی دانش آموزان ...

سیستم مدیریت طرح های سرمایه ای

تحقیق در مورد سنگدانه ها 23 ص

پاورپوینت درمورد مروری بر سیستمهای بس الکترونی

پاورپوینت درباره مهارتهای نوشتن در انگلیسی

تحقیق درمورد زلزله و حوادث طبیعی 21ص

پاورپوینت نگاهی اجمالی به فرق شیطان پرستی

فایل صوتی کتاب ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران

تحقیق در مورد پيامبران

دانلود فایل بوت گوشی هواوی Huawei P8 با بیلد نامبر b391 با لینک مستقیم

دانلود فایل تحقیق درمورد دانشمندان(گالیله،نیوتن،احمدی روشن و...) .