دانلود رایگان


گزیده ای از تاریخ بیهقی - دانلود رایگاندانلود رایگان بوالفضل محمد بن حسین کاتب بیهقیِ نوزده سال منشی دیوان رسائل غزنویان بود و تاریخ عمومی جامعی در بازه دنیای معلوم عصر خود نوشته بود که بگفته بع

دانلود رایگان گزیده ای از تاریخ بیهقی فرمت فایل:word
تعداد صفحات: 200 صفحه
بريده اي از تاريخ بيهقي

معرفي كتاب

ابوالفضل محمد بن حسين كاتب بيهقيِ نوزده سال منشي ديوان رسائل غزنويان بود و تاريخ عمومي جامعي در بازه دنياي معلوم عصر خود نوشته بود كه بگفته بعضي سي مجلد بوده است و اكنون فقط آنچه راجع بعهد سلطان مسعود غزنوي مي باشد در دست است ـ كه بتاريخ مسعودي و يا تاريخ بيهقي معروف است. بدون گزافگوئي ميتوان گفت كه تاريخ بيهقي از رهگذر سادگي بيان وصداقت و نثر روان و بيغرضي نسبي مؤلف در ذكر وقايع و روشني زبان يكي از بهترين نمونه هاي نثر فارسي است ـ زيرا اگر بگويم بهترين نمونه و شاهكار نثر فارسيست ميترسم به تهور فوق العاده متهم كنند. ابوالفضل بيهقي نوشتن اين تاريخ را در سال 451 هـ . ق. آغاز كرد. وي در سال 470 وفات يافت.
در اين كتاب مؤلف اسناد و مداركي آورده كه ترجمه از عربي است و غالباً تأثير نحو عربي در آنها محسوس ميباشد.
--------------------------------------------------

ذكر بر دار كردن حسنك وزير رحمه الله عليه

...فصلي خواهم نبشت، در ابتداي اين حال بر دار كردن اين مرد و پس بشرح قصه تمام پردازم. امروز كه من اين قصه آغاز مي كنم، در ذي الحجه سنه خمسين وار بعمائه در فرخ روزگار سلطان معظم ابو شجاع فرخزاد بن ناصردين الله، اطال الله بقاؤه و ازين قوم كه من سخن خواهم راند، يك دو تن زنده اند، در گوشه اي افتاده و خواجه بوسهل زوزني چند سالست تا گذشته شده است و بپاسخ آنانكه از وي رفت گرفتار و ما را بآن كار نيست، هر چند مرا از وي برآيد، بهيچ حال. چه عمر من بشست و پنج آمده و بر اثر وي مي ببايد رفت و در تاريخي كه مي كنم سخن نرانم كه آن بتعصبي و تر بدي كشد و خوانندگان اين تصنيف گويند: شرم باد اين پير را. بلكه آن گويم، كه تا خوانندگان با من اندرين موافقت كنند و طعني نزنند. اين بوسهل مردي امامزاده و محتشم و فاضل و اديب بود، اما شرارت و زعارتي درطبع وي مؤكد شد و بآن شرارت دلسوزي نداشت و هميشه چشم نهاده بودي، تا پادشاهي بزرگ و جبار بر چاكري خشم گرفتي و آن چاكر را لت زدي و فرو گرفتي، اين مرد از كرانه بجستي و فرصتي جستي و تضريب كردي و المي بزرگ بدين چاكر رسانيدي و آنگاه لاف زدي كه: فلان را من فرو گرفتم. و اگر چنين كارها كرد كيفر ديد و چشيد و خردمندان دانستندي كه نه چنانست و سري مي جنبانيدندي و پوشيده خنده مي زدندي كه نه چنانست، جز استادم كه او را فرو نتوانست برد، با اين همه حيلت، كه در باب وي ساخت و از آن در باب وي بكام نتوانست رسيد، كه قضاي ايزد، عزوجل، با تضريب هاي وي موافقت و مساعدت نكرد و ديگر كه بونصر مردي بود عاقبت نگر، در روزگار امير محمود، رضي الله عنه، بي آنكه مخدوم خود را خيانتي كرد، دل اين سلطان مسعود را رحمه الله عليه، نگاه داشت، به همه چيزها كه دانست، كه تخت ملك پس از پدر او را خواهد بود و حال حسنك ديگر بود، كه بر هواي امير محمد و نگاه داشت دل و فرمان محمود اين خداوندزاده را بيازرد و چيزها بكرد و گفت، كه اكفا آنرا احتمال نكنند، تا بپادشاه چه رسد، هم چنانكه جعفر برمكي و اين طبقه وزيري كردند، بروزگار هارون الرشيد و عاقبت كار ايشان همان بود، كه از آن اين وزير آمد و چاكران و بندگان را با زبان نگاه بايد داشت، با خداوندان، كه محالست روباهان را با شيران چخيدن و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب امير حسنك يك قطره آب بود از رودي، از روي فضل جاي ديگر داشت اما چون تعديها رفت از وي كسي نماند، كه پيش ازين درين تاريخ بيآوردم. يكي آن بود كه عبدوس را گفت كه: اميرت را بگوي كه من آنچه كنم بفرمان خداوند خود ميكنم، اگر وقتي تخت ملك بتو رسد، حسنك را بردار بايد كرد . لاجرم چون سلطان پادشاه شد اين مرد بر مركب چوبين نشست و بوسهل و غير بوسهل درين كيستند، كه حسنك عاقبت تهور و تعدي خود كشيد و بهيچ حال بر سه چيز اغضا نكنند: الخلل في الملك و افشاء السر و التعرض و نعوذ بالله من الخذلان.
چون حسنك را از بست بهرات آوردند، بوسهل زوزني او را بعلي رايض، چاكر خويش، سپرد و رسيد بدو، از انواع استخفاف، آنچه رسيد، كه چون باز جستي نبودي و كار و حال او را انتقامها و تشفي ها رفت و بدان سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز كردند، كه زده و افتاده را نتوان زد و انداخت. مرد آن مردست كه گفته اند: العفو عند القدره بكار تواند آورد و قال الله عز ذكره قوله الحق: الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس و الله يحب المحسنين .
و چون امير مسعود، رضي الله عنه، از هرات قصد بلخ كرد و علي رايض حسنك را ببند مي برد و استخفاف مي كرد و تشفي و تعصب و انتقام مي برد، هر چند مي شنودم، از علي، پوشيده، وقتي مرا گفت كه: از هر چه بوسهل مثال داد از كردار زشت، در باب اين مرد، از ده يكي كرده آمدي و بسيار محابا رفتي. و ببلخ در ايستاد و در امير مي دميد كه: ناچار حسنك را بردار بايد كرد و امير بس حليم و كريم بود، جواب نگفتي و معتمد عبدوس را گفت، روزي پس از مرگ حسنك، از استادم شنودم كه: امير بوسهل را گفت: حجتي و عذري بايد، بكشتن اين مرد را . بوسهل گفت: حجت بزرگتر از اين كه مرد قرمطي است و خلعت از مصريان استد، تا اميرالمؤمنين القادر بالله بيآزرد و نامه از امير محمود باز گرفت؟ و اكنون پيوسته ازين مي گويد و خداوند ياد دارد كه بنشابور رسول خليفه آمد و لوا و خلعت آورد و منشور و پيغام درين باب بر چه جمله بود. فرمان خليفه درين باب نگاه بايد داشت . امير گفت: تا درين باب بينديشم .
پس ازين، هم استادم حكايت كرد كه: عبدوس با بوسهل سخت بد بود، كه چون بوسهل درين باب بسيار بگفت، يك روز خواجه احمد حسن را، چون از بار باز مي گشت امير گفت كه : خواجه تنها بطارم بنشيند، كه سوي او پيغاميست، بر زبان عبدوس. خواجه بطارم رفت و امير، رضي الله عنه، مرا بخواند و گفت: خواجه احمد را بگوي كه حال حسنك بر تو پوشيده نيست، كه بروزگار پدرم چند دردي در دل ما آورده است و چون پدرم گذشته شد چه قصدها كرد، بزرگ، در روزگار برادرم وليكن بنرفتش و چون خداي عزوجل بدان آساني تخت و ملك بما داد اختيار آنست كه عذر گناهكاران بپذيرم و بگذشته مشغول نشوم، اما دراعتقا اين مرد سخن ميگويند، بدان كه خلعت مصريان بستد، برغم خليفه، و اميرالمؤمنين بيآزرد و مكاتبت از پدرم بگسست و مي گويند كه: رسول را كه بنشابور آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده، پيغام داده بود كه: حسنك قرمطيست، وي را بر دار بايد كرد و ما اين بنشابور شنيده بوديم و نيكو ياد نيست. خواجه اندرين چه بيند و چه گويد؟ چون پيغام بگزاردم خواجه ديري انديشيد، پس مرا گفت: بوسهل زوزني را با حسنك چه افتاده است، كه چنين مبالغتها در خون ريختن او كرده است؟ . گفتم: نيكو نتوانم دانست، اين مقدار شنوده ام كه: يك روز بر سراي حسنك شده بود، بروزگار وزارتش، پياده و بدراعه، پرده داري بروي استخفاف كرده بود و وي را بينداخته . گفت، اي سبحان الله، اين مقدار شغر را از چه دردل بايد داشت؟ پس گفت: خداوند را بگوي كه: در آن وقت، كه من بقلعه كالنجر بودم، بازداشته و قصد جان من ميكردند وخداي عزوجل نگاه داشت، نذرها كردم و سوگندان خوردم كه در خون كس، حق و ناحق، سخن نگويم و بدان وقت كه حسنك از حج ببلخ آمد و ما قصد ماوراءالنهر كرديم و با قدرخان ديدار كرديم، پس از بازگشتن بغزنين، ما را بنشاندند و معلوم نه كه در باب حسنك چه رفت و امير ماضي بر خليفه سخن بر چه روي گفت و بونصر مشكان خبرهاي حقيقت دارد از وي باز بايد رسيد و اميرخداوند پادشاهيست، آنچه فرمود نيست بفرمايد، [كه اگر بروي قرمطي درست گردد، در خون وي سخن نگويم. بدان كه وي را درين مالش كه امروز منم مرادي بوده است] و پوست باز كرده. بدان گفتم كه وي را در باب من سخن گفته نيايد، كه من از خون همه جهانيان بيزارم و هر چند چنينست نصيحت از سلطان بازنگيرم كه خيانت كرده باشم، تا خون وي و هيچ كس بنريزد، البته كه خون ريختن كاري بازي نيست . چون اين جواب باز بردم، سخت دير انديشيد. پس گفت: خواجه را بگوي: آنچه واجب باشد فرموده آيد . خواجه برخاست و سوي ديوان رفت و در راه مرا گفت كه: عبدوس، تا بتواني خداوند را بر آن دار كه خون حسنك ريخته نيايد، كه زشت نامي تولد گردد . گفتم: فرمانبردارم و بازگشتم و با سلطان بگفتم. قضا در كمين بود، كار خويش ميكرد و پس ازين مجلسي كرد. با استادم، او حكايت كرد كه در آن خلوت چه رفت. گفت كه: امير پرسيد مرا، از حديث حسنك و پس از آن حديث خليفه و آنچه گوئي در دين و اعتقاد اين مرد و خلعت ستدن از مصريان؟ من در ايستادم و حال حسنك و رفتن بحج، تا آنگاه كه از مدينه بوادي القري باز گشت، بر سر راه شام و خلعت مصري بگرفت و ضرورت را ستدن و از موصل راه گردانيدن و ببغداد باز نشدن و خليفه را بدل آمدن كه مگر اميرمحمود فرموده است. همه بتمامي شرح كردم. امير گفت: پس از حسنك درين باب چه گناه بوده است؟ كه اگر راه باديه آمدي در خون آنهمه خلق شدي ، گفتم: چنين بود وليكن خليفه را قرمطي خواند و درين معني مكاتبات و آمد و شد بوده است و اميرماضي، چنانكه لجوجي و ضجرت وي بود، يك روز گفت: بدين خليفه خرف شده ببايد نبشت كه: من از بهر قدر عباسيان انگشت در كرده ام، در همه جهان و قرمطي ميجويم و آنچه يافته آمد و درست گردد بر دار ميكشند و اگر مرا درست شدي كه حسنك قرمطيست، خبر باميرالمؤمنين رسيدي كه در باب وي چه رفتي. وي را من پرورده ام و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وي قرمطيست من هم قرمطي باشم . هر چند آن سخن پادشاهانه نبود، بديوان آمدم و چنان نبشتم، نبشته اي كه بندگان بخداوندان نويسند و آخر پس از آمد و شد بر آن قرار گرفت كه آن خلعت، كه حسنك استده بود و آن طرايف، كه نزديك امير محمود فرستاده بودند، آن مصريان، با رسول ببغداد فرستد، تا بسوزند و چون رسول باز آمد، امير پرسيد كه: آن خلعت و طرايف بكدام موضع سوختند؟ كه امير را نيك درد آمده بود كه حسنك را قرمطي خوانده بود، خليفه، و با آن وحشت وتعصب خليفه زيادت ميگشت، اندر نهان نه آشكارا، تا امير محمود فرمان يافت. بنده آنچه رفته است بتمامي باز نمو


تاریخ


تاریخ نگاری


تاریخ شناسی


تاریخ بیهقی


تاریخ مسعودیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


من و روزگارم - bonyadhomayoun.com

سازمان برنامه نو. آیندگان 3 تیر 1349. داریوش همایون ‌ ‌ پس از نزدیک به سه دهه آزمایش در ...

فرهنگ عامیانهء پامیر بدخشان

نویسنده:دولت محمد "جوشن" فرهنگ عامیانهء پامیر بدخشان وثیقهء سنتهای. بجا ماندهء ...

استخدام شرکت ملی نفت سال 93 +استخدام :وزیر نفت قول داد ...

سرویس: اقتصادی رییس کمیسیون انرژی مجلس از صدور مجوز استخدام ۲هزار و ۷۰۰ نفر از ...

فرهنگ عامیانهء پامیر بدخشان

نویسنده:دولت محمد "جوشن" فرهنگ عامیانهء پامیر بدخشان وثیقهء سنتهای. بجا ماندهء ...

Google Chrome 65.0.3325.181 - نرم افزار مرورگر وب گوگل کروم

Google Chrome یک مرورگر منحصر بفرد , پیشرفته سریع و با کاربری آسان است.کروم از تمام تکنولوژی ...

من و روزگارم - bonyadhomayoun.com

سازمان برنامه نو. آیندگان 3 تیر 1349. داریوش همایون ‌ ‌ پس از نزدیک به سه دهه آزمایش در ...

فرهنگ عامیانهء پامیر بدخشان

نویسنده:دولت محمد "جوشن" فرهنگ عامیانهء پامیر بدخشان وثیقهء سنتهای. بجا ماندهء ...

من و روزگارم - bonyadhomayoun.com

سازمان برنامه نو. آیندگان 3 تیر 1349. داریوش همایون ‌ ‌ پس از نزدیک به سه دهه آزمایش در ...

MicroSoft Office 2007 - مایکروسافت آفیس 2007 ویندوز + سریال

MicroSoft Office از آن جمله نرم افزار هایی است که هرکاربر به آن نیاز دارد و ما در این پست از ...

محمد دبیرسیاقی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

با نام آفریدگار جهان آغاز نظم کرده‌است که خود بهترین سر آغازست. از جان یاد کرده‌است ...

قنات میراث ایرانیان | نتایج جست‌وجوی | پژوهشهای ایرانی ...

کاریز یا قنات یا کهریز به راهی که در زیر زمین کنده شده تا از طریق آن آب به دشت جریان ...

معرفی 21 كتاب تاثیرگذار تاریخ جهان | پایگاه اطلاع رسانی رجا

مركز اسناد انقلاب اسلامی، به بهانه هفته كتابخوانی به برخی از كتب تاثیر گذار در تاریخ ...

مسير آينده فناوري برق

تحقیق درباره لطيفه

تحقیق درباره تحليل فرآيندهاي قالبسازي

پاورپوینت منابع درآمدي يك رويداد ورزشي

پاورپوینت آرام سازی در بارداری و زایمان

تحقیق در مورد استان بوشهر 45 ص

پاورپوینت درباره ایدز و هپاتیت

تحقیق آماده در مورد اهمیت و فلسفه عزاداری امام حسین علیه السلام

کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد با فرمت PDF و 67 صحفه

تحقیق آماده محاسبات ابری چيست؟